Visit Kinki Japan - Kyoto (excerpts)

Series developed for city governments to promote in-bound tourism to the Kinki region of Japan.

OTHER VIDEO EXAMPLES
  • Kokeshi
  • Festivals
  • Osonic
  • BDTI
  • Breath Awareness
  • Tao Lyre
  • Kinki Kobe
  • Kinki Osaka
  • Kinki Sakai